Aanmelding

Aanmelding en toelating

Toelating in het speciaal onderwijs is niet voor leerlingen die plaats bekostigd zijn.

Als een kind wordt aangemeld bij een school voor speciaal onderwijs, dan bepaalt het samenwerkingsverband of het kind toelaatbaar is. Daarbij kijkt het samenwerkingsverband naar de ondersteuningsbehoefte van het kind. Het samenwerkingsverband vraagt ook om onafhankelijk advies van deskundigen. Als het samenwerkingsverband beoordeelt dat het kind het beste op zijn plek is in het speciaal onderwijs, dan geeft het voor het kind een ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af. Ouders krijgen altijd een afschrift van dit advies. Krijgt het kind een toelaatbaarheidsverklaring van het samenwerkingsverband, dan kan het naar het speciaal onderwijs. Ons uitgangspunt is: Er is altijd plek op het speciaal onderwijs.

Als het samenwerkingsverband deze verklaring niet afgeeft, moet het kind bij een andere school worden aangemeld. Bijvoorbeeld een reguliere school in hetzelfde samenwerkingsverband, of een reguliere of speciale school in een ander samenwerkingsverband.

De directeur beslist over plaatsing van kinderen in klassen.

De opvang van nieuwe leerlingen

Leerlingen kunnen kennis maken met hun nieuwe groep en leerkracht of een rondleiding op school krijgen. Hiervoor wordt in overleg een afspraak gemaakt.
Terugplaatsing uit het speciaal basisonderwijs kan ook. Dit gebeurt in goed overleg tussen ouders, school voor basisonderwijs, de zorgcoördinator, leerkracht, team en directie.
Toelating van gehandicapte leerlingen zal steeds van geval tot geval bekeken worden bij de SO-regio.
Overleg vindt plaats met ouders, team, zorgcoördinator en directie om in het belang van die leerling een verantwoorde keuze te maken.